Övrigt

Avtalsvillkor HotSpot

 1. Omfattning
  Dessa villkor äger tillämpning på Avtal mellan Götalandsnätet AB nedan kallat Gotanet och Kunden om Tjänsten Gotanet HotSpot (Gotanet Open) om inte annat överenskommits. Genom Tjänsten har Kunden tillgång till Internet via en trådlös accessförbindelse s.k. Radio LAN. Tjänsten tillhandahålls enligt vid var tid gällande Tjänstebeskrivning. Med Tjänstebeskrivning avses beskrivning av Tjänstens innehåll och tekniska realisering. Kunden får tillgång till Tjänsten genom att logga in med det inloggningsförfaranade som erbjuds.
 2. Teknisk lösning
  Gotanet förbehåller sig rätten att ändra i Tjänstebeskrivningen och den tekniska systemlösningen för Tjänsten. Ändringsarbete ska utföras med hänsyn till Kundens behov och på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas.
 3. Användande av Tjänsten
  Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning såsom dator, telefon, läsplatta eller annan användarenhet samt Trådlöst enhet (Wireless LAN). Kunden ansvarar för att de inloggningsuppgifter som Kunden erhållit av Gotanet och som ger tillgång till Tjänsten bevaras på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst undviks. Kunden är i förhållande till Gotanet ensam ansvarig för den information som överförs samt för de varor/tjänster som erbjuds via Internet. Kunden är skyldig att se till att eventuella tillstånd att sprida, ta emot eller lagra information finns. Kunden äger ej rätt att vidareförsälja Internet access till tredje part.
 4. Begränsning i användande av Tjänsten
  Tjänsten är avsedd att brukas av en användare per abonnemang under tidsbegränsad period. Kunden äger ej rätt att nyttja Tjänsten på så sätt att flera användare får tillgång till Internet via samma abonnemang. Kunden får inte heller använda tjänsten på ett sådant sätt att olägenhet uppstår för Gotanet eller någon annan användare. Sådan olägenhet kan uppkomma vid onormal användning genom egen spelserver, FTP-server eller liknande eller omfattande nedladdning av data. Om Kunden använder tjänsten på sätt som bryter mot denna punkt 4 har Gotanet rätt att omedelbart spärra användaren. Kunden ska hålla Gotanet skadeslöst för eventuella krav riktade från tredje part mot Gotanet på grund av att Tjänsten används på sätt som anges i punkt 4. Kunden är skyldig att på Gotanets begäran omedelbart koppla ur sådan utrustning som stör Tjänsten.
 5. Personuppgifter
  Kunden är införstådd med att Gotanet behandlar uppgifter om Kunden för att kunna tillhandahålla Tjänsten och administrera detta Avtal samt för den verksamhet som Kunden samtyckt till. Kunden är införstådd med och samtycker till att Gotanet samt Trollhättans Stad behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om Kunden för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst återkalla samtycket i punkt 5 genom att framställa sådan begäran till Gotanets kundtjänst.
 6. Skadestånd och ansvarsbegränsning
  Gotanet ansvarar inte för den information som passerar via Tjänsten och är inte ersättningsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständigheter av liknande slag. Gotanet är inte heller ansvarigt om någon behörigen eller obehörigen i Kundens eller annans datorresurs skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden är skyldig att ersätta Gotanet skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat avsiktligen eller av vårdslöshet genom handlande eller underlåtenhet i strid med punkt 3 eller punkt 4 eller eljest genom brott mot detta avtal.
 7. Befrielsegrund
  Part är inte skyldig att utge ersättning för förlust eller skada som den andre parten kan komma att lida till följd av att fullgörandet av den skadevållande partens åtaganden förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse.
  Gotanet är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll t.ex. olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Götalandsnätet AB:s personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.
 8. Ändringar
  Gotanet rätt att ändra dessa villkor genom att ändra via inloggningsportalen.
 9. Stängning av Tjänsten
  Gotanet har rätt att tills vidare stänga Tjänsten om:
  Kunden använder eller kan antas använda Tjänsten på sätt som medför skada eller olägenhet för Gotanet eller tredje part, t.ex. genom att använda Tjänsten i strid med gällande lag eller myndighetsanvisning eller i strid med dessa villkor.
 10. Tvist
  Tvist i anledning av detta Avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och i andra i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Industri- och Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.
 11. Övrigt
  Frågor om avtalsvillkor och Tjänsten i övrigt besvaras av Gotanets kundtjänst.
Kontakta oss
Stäng